Санxүүгийн зөвлөx үйлчилгээ

Баталгаажуулалт аудит

Нягтлан бодох бүртгэл

Боловсон xүчин

М.БУЯНБУЛГАН

ЗАХИРАЛ

Санхүү менежментийн бакалавр зэрэгтэй . Аудитор, Хугацаагүй эрхтэй мэргэшсэн
нягтлан бодогч, Татварын Мэргэшсэн зөвлөх цолтой. Үнэт цаасны зах зээл оролцогчдод
аудитын үйлчилгээ үзүүлэх эрхтэй. Санхүү нягтлан бодох бүртгэл, аудитын салбарт 24
жилдээ ажиллаж байгаа. Төрийн болон хувийн хэвшил, олон улсын төсөл хөтөлбөрт
ерөнхий санхүүч, дотоод аудитор, аудитороор ажиллаж байсан туршлагатай. Олон
улсын Мэргэшсэн нягтлан бодогч бэлтгэх ACCA хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа.

Л.ӨНӨРБААТАР

АУДИТОР , КОМПЛАЙНСЫН АЖИЛТАН

Нягтлан бодох бүртгэлийн бакалавр, бизнес удирдлагын магистр зэрэгтэй. Аудитор,
Хугацаагүй эрхтэй мэргэшсэн нягтлан бодогч, Татварын Мэргэшсэн зөвлөх цолтой.
Үнэт цаасны зах зээл оролцогчдод аудитын үйлчилгээ үзүүлэх эрхтэй.
Санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн салбарт 20 дэх жилдээ, аудитын салбарт 8 дахь
жилдээ ажиллаж байгаа туршлагатай. Аудитын компанид аудитор, бизнесийн
байгууллагад ерөнхий нягтлан бодогчоор ажилласан удирдах ажлын туршлагатай.

Н.ЦЭНГЭНБАЯР

АУДИТОР, ШИНЖЭЭЧ

Нягтлан бодох бүртгэлийн бакалавр зэрэгтэй. Аудитор, Хугацаагүй эрхтэй мэргэшсэн
нягтлан бодогч, Татварын Мэргэшсэн зөвлөх цолтой. Үнэт цаасны зах зээл оролцогчдод
аудитын үйлчилгээ үзүүлэх эрхтэй. Санхүү нягтлан бодох бүртгэл, аудитын салбарт
40 дэх жилдээ ажиллаж байгаа. Төрийн болон хувийн хэвшил, бизнесийн салбарт
ерөнхий санхүүч, аудитороор ажиллаж байсан туршлагатай.

Г. ЦОГТБААТАР

ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН МЕНЕЖЕР, ШИНЖЭЭЧ

Эдийн засагч, статистикийн бакалавр, бизнес удирдлагын магиср зэрэгтэй. Шинжээч.
Санхүү нягтлан бодох бүртгэл, аудитын салбарт 40 дэх жилдээ ажиллаж байгаа.
Төрийн болон аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар, бизнесийн салбарт дэд захирал,
хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн, төрийн аудитын салбарт ахлах аудитор, шинжээч,
чанарын хяналтын менежерээр 20 гаруй жил ажиллаж байсан туршлагатай.

Ү.БАТБАЯР

АУДИТОР, ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Нягтлан бодох бүртгэлийн бакалавр, бизнес удирдлагын магистр зэрэгтэй. Аудитор,
Хугацаагүй эрхтэй мэргэшсэн нягтлан бодогч цолтой. Үнэт цаасны зах зээл оролцогчдод
аудитын үйлчилгээ үзүүлэх эрхтэй. Санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн салбарт 12 дэх
жилдээ, аудитын салбарт 5 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Аудитын компанид аудитор,
бизнесийн байгууллагад нягтлан бодогчоор, ажиллаж байсан туршлагатай.

ДЭЛГЭРМАА

АУДИТОР

Нягтлан бодох бүртгэлийн бакалавр, бизнес удирдлагын магистр зэрэгтэй. Хугацаагүй
эрхтэй мэргэшсэн нягтлан бодогч цолтой. Санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн салбарт
14 дэх жилдээ, аудитын салбарт 5 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Аудитын компанид
аудитор, бизнесийн байгууллагад нягтлан бодогчоор жиллаж байсан туршлагатай.

Н.ДАМДИНДОРЖ

СУРГАЛТ АРГА ЗҮЙ, ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЕНЕЖЕР

Нягтлан бодох бүртгэлийн бакалавр, бизнес удирдлагын магистр зэрэгтэй (Shanghai Ocean Univetsity). Хөрөнгийн мэргэшсэн үнэлгээчин, Аудитор, Хугацаагүй эрхтэй
мэргэшсэн нягтлан бодогч цолтой. Санхүү нягтлан бодох бүртгэл, аудитын салбарт
14 дэх жилдээ, ажиллаж байгаа . Аудит, хөрөнгийн үнэлгээ, нягтлан бодох бүртгэлийн
багшаар ажилладаг

А.АМАРЖАРГАЛ

ТУСЛАХ АУДИТОР

Нягтлан бодох бүртгэлийн бакалавр зэрэгтэй. Санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн
салбарт 13 дэх жилдээ, аудитын салбарт 2 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Бизнесийн
байгууллагад нягтлан бодогчоор ажиллаж байсан туршлагатай.

Г.ПАГМАДУЛАМ

ТУСЛАХ АУДИТОР

Нягтлан бодох бүртгэлийн бакалавр, Мэдээллийн технологийн инженерийн бакалавр
зэрэгтэй. Санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн салбарт 14 дэх жилдээ, аудитын салбарт
5 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Бизнесийн байгууллагад сүлжээний инженер,
нягтлан бодогч, санхүүчээр, аудитын компанид туслах аудитороор ажиллаж байсан
туршлагатай.

Б.МӨНХЗАЯА

АУДИТОРЫН ТУСЛАХ

Олон улсын Мэргэшсэн нягтлан бодогч бэлтгэх ACCA хөтөлбөрт суралцаж байгаа.
Нягтлан бодох бүртгэл, аудитын салбарт 2 дахь жилдээ ажиллаж байгаа.