Санxүүгийн зөвлөx үйлчилгээ

Баталгаажуулалт аудит

Нягтлан бодох бүртгэл

БАТАЛГААТ ТООЦООЛОЛ АУДИТ ХХК-ИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Манай компани 2020 онд нягтлан бодох бүртгэл, баталгаажуулалт, аудит, санхүүгийн зөвлөх
үйлчилгээ эрхлэх чиглэлээр үүсгэн байгуулагдсан.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Бид Олон улсын стандартыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж, мэргэжлийн ёс зүйтэй, чадварлаг боловсон хүчнийг бүрдүүлэн , харилцагч үйлчлүүлэгчдэдээ чанартай санхүүгийн цогц үйлчилгээг
хүргэхийг эрхэм зорилгоо болгон ажиллаж байна.

АЛСЫН ХАРАА

Бид мэргэжлийн өндөр түвшинд ажиллаж мэдлэгээр өөрсдийгөө байнга
цэнэглэн, олон улсын жишигт хүрсэн санхүүгийн цогц үйлчилгээг үзүүлнэ.

Компанийн бүтэц, зоxион байгуулалт